Kanuni Sultan Süleyman'ın yazmış olduğu en meşhur şiir. Hastayken yazmıştır.

Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi

Ko bu ayş u işreti çün kim fenâdur âkibet 
Yâr-ı baki ister isen olmaya tâat gibi

Olsa kumlar sağışınca ömrüne hadd ü aded 
Gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir sâat gibi

Saltanat didükleri ancak cihân gavgâsıdur 
Olmaya baht u saâdet âlem-i dünyada vahdet gibi

Ger huzûr itmek dilesen ey Muhibbî fâriğ ol 
Varmıdur vahdet makâmı gûşe-i uzlet gibi